ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN van Rockmed Pharma BV

Moorland 3F, 5688 GA, Oirschot, Nederland

Artikel 1 Toepasselijkheid

1. In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder

 • “Rockmed Pharma”: Rockmed Pharma BV dan wel een aan haar gelieerde vennootschap.
 • “product” of “producten”: door Rockmed Pharma aangeboden dan wel geleverde producten in de ruimste zin des woords.
 • “Afnemer”: iedere (rechts) persoon, die dan wel namens wie, met Rockmed Pharma één of meerdere koopovereenkomsten tot levering van producten heeft gesloten, alsmede in wiens opdracht en voor wiens rekening diensten worden verricht.

2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of overeenkomsten door Rockmed Pharma gedaan aan of aangegaan met een Afnemer alsmede op de uitvoering daarvan.

3. Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van eventuele door de (potentiële) Afnemer gehanteerde algemene voorwaarden.

4. Op van deze voorwaarden afwijkende bedingen kan door de Afnemer slechts een beroep worden gedaan indien en in zoverre deze door Rockmed Pharma schriftelijk zijn aanvaard. Indien Rockmed Pharma schriftelijk akkoord is gegaan met de toepasselijkheid van afwijkende voorwaarden, blijven, ook al wordt dit niet uitdrukkelijk gesteld, deze voorwaarden voor het overige van kracht.

5. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet van toepassing worden beschouwd, doch zullen overigens deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.

Artikel 2 Aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten

1. Alle aanbiedingen van Rockmed Pharma zijn vrijblijvend. Opdrachten en acceptaties van aanbiedingen door de Afnemer zijn onherroepelijk.

2. Rockmed Pharma is pas gebonden indien een daartoe bevoegde persoon namens Rockmed Pharma de order schriftelijk heeft bevestigd.

3. Onjuistheden in de orderbevestiging van Rockmed Pharma dienen binnen 3 dagen na de datum van de orderbevestiging schriftelijk aan Rockmed Pharma te worden bericht, bij gebreke waarvan de orderbevestiging geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven en de Afnemer daaraan gebonden is.

4. Deze algemene voorwaarden zijn op eventuele wijzigingen van de overeenkomst integraal van toepassing.

Artikel 3 Conformiteit

1. Alle opgaven door Rockmed Pharma van hoeveelheden, kleuren, kwaliteit, prestaties en/of andere aanduidingen met betrekking tot haar producten worden met zoveel mogelijk zorg gedaan. Rockmed Pharma kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen. De Afnemer dient de overeenstemming met door Rockmed Pharma opgegeven of met Rockmed Pharma overeengekomen hoeveelheden en/of andere aanduidingen bij inontvangstneming van de producten te controleren. Opgaven van Rockmed Pharma betreffende hoeveelheden, kleuren, kwaliteit, prestaties e.d. gelden slechts bij benadering en zijn vrijblijvend.

2. Afbeeldingen, beschrijvingen, catalogi, reclamemateriaal, op de website weergegeven informatie en aanbiedingen binden Rockmed Pharma niet.

3. De Afnemer dient zich er van te vergewissen dat de door hem te bestellen en/of bestelde producten en de daarbij behorende verpakking, etikettering en andere informatie voldoen aan alle in het land van bestemming daaraan gestelde voorschriften van overheidswege. Het gebruik van de producten en de conformiteit met de bepalingen van overheidswege is voor risico van de Afnemer.

Artikel 4 Intellectuele eigendom

1. Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de producten en de benamingen daarvan, en met betrekking tot alles wat Rockmed Pharma ontwikkelt, vervaardigt of verstrekt, daaronder begrepen verpakkingen, handleidingen, reclamemateriaal en afbeeldingen, komen toe aan Rockmed Pharma.

2. Het is de Afnemer niet toegestaan om gebruik te maken van de handelsnamen, merken, logo’s en andere aanduidingen van Rockmed Pharma, tenzij de Afnemer hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Rockmed Pharma ontvangt. In dit laatste geval zal de Afnemer zich houden aan de richtlijnen en instructies van Rockmed Pharma met betrekking tot het gebruik van de merken, logo’s en andere aanduidingen van Rockmed Pharma.

3. Het is de Afnemer niet toegestaan om enige aanduiding omtrent octrooien, auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de producten te verwijderen of te wijzigen.

Artikel 5 Prijzen

1. Door Rockmed Pharma opgegeven of met Rockmed Pharma overeengekomen prijzen zijn inclusief verpakkingskosten, maar exclusief BTW, in- en uitvoerrechten, accijnzen en andere belastingen of heffingen opgelegd of geheven met betrekking tot de producten.

2. Rockmed Pharma is gerechtigd om voor orders beneden een door Rockmed Pharma vastgestelde omvang een toeslag voor administratiekosten in rekening te brengen overeenkomstig de daarvoor ten tijde van het sluiten van de overeenkomst bij Rockmed Pharma geldende regeling.

3. Indien na het aanbod en/of het tot stand komen van een overeenkomst kostprijs bepalende factoren wijzigen, is Rockmed Pharma gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig aan te passen.

Artikel 6 Levertijd en aflevering

1. Overeengekomen levertijden zijn bij benadering vastgesteld en zijn niet te beschouwen als fatale termijn. Overschrijding van levertijd verplicht Rockmed Pharma niet tot schadevergoeding en geeft de Afnemer niet het recht zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet na te komen of op te schorten. De Afnemer is echter gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden, indien en in zoverre Rockmed Pharma niet binnen redelijke termijn alsnog uitvoering aan de opdracht heeft gegeven. Rockmed Pharma is in dat geval geen schadevergoeding verschuldigd.

2. Een overeengekomen leveringstermijn gaat pas in nadat alle noodzakelijke gegevens in bezit zijn van Rockmed Pharma en de (deel-) betaling, indien en voor zover deze bij de opdracht al dan niet gedeeltelijk en al dan niet bij wijze van overeengekomen voorschot moet geschieden, is verricht.

3. De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de nakoming van de overeenkomst door Rockmed Pharma benodigde zaken. Indien ten gevolge van een wijziging van werkomstandigheden en/of de niet tijdige levering van door Rockmed Pharma benodigde zaken vertraging ontstaat, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd.

4. Tenzij anders overeengekomen wordt af fabriek c.q. magazijn geleverd. Het vervoer van goederen geschiedt altijd voor risico van de Afnemer, tenzij levering franco, inclusief verzekering, is overeengekomen.

5. Rockmed Pharma bepaalt de wijze waarop de producten worden verpakt.

6. Mocht een door de Afnemer besteld product niet (meer) althans niet binnen een redelijke termijn leverbaar zijn dan zal Rockmed Pharma indien dit redelijkerwijs mogelijk is een aan het bestelde product gelijkwaardig product voor dezelfde prijs leveren.

7. Indien de Afnemer de producten niet in ontvangst neemt dan wel deze niet komt/laat afhalen, worden deze zolang Rockmed Pharma dat wenselijk acht voor rekening en risico van de Afnemer opgeslagen. Rockmed Pharma heeft in dit geval, evenals bij iedere andere (toerekenbare) tekortkoming van de Afnemer, te allen tijde de bevoegdheid om hetzij nakoming van de overeenkomst te vorderen, hetzij de overeenkomst (buitengerechtelijk) te ontbinden, een en ander onverminderd haar rechten op vergoeding van de geleden schade en de gederfde winst, de kosten van de opslag daaronder begrepen.

8. Rockmed Pharma is bevoegd een overeenkomst in gedeelten uit te voeren en betaling te vorderen van dat gedeelte van de overeenkomst dat is uitgevoerd.

Artikel 7 Overmacht

1. Indien Rockmed Pharma door overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De Afnemer heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente.

2. Onder overmacht wordt verstaan elke van vrije wil onafhankelijke omstandigheid -ook indien deze ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst voorzienbaar was- die tot naleving van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhinderd zoals, doch niet uitsluitend: oorlog, oorlogsgevaar, werkstakingen, brand, ongeval of ziekte van personeel, bedrijfs- storing, stagnatie in het vervoer, storende wettelijke bepalingen, beperkingen van invoer/uitvoer, door Rockmed Pharma onvoorziene problemen bij productie of transport en elke andere omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van Rockmed Pharma afhankelijk is, zoals de niet of niet tijdige levering van zaken of diensten door derden die door Rockmed Pharma zijn ingeschakeld.

3. Indien sprake is van een overmacht situatie is Rockmed Pharma bevoegd de overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring te ontbinden. In deze gevallen is Rockmed Pharma op geen enkele manier tot schadevergoeding verplicht.

4. Mocht Rockmed Pharma voor of tijdens het uitvoeren van een overeenkomst duidelijke aanwijzingen ontvangen omtrent de verminderde kredietwaardigheid van de Afnemer dan heeft Rockmed Pharma het recht de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten en dient de Afnemer op verzoek van Rockmed Pharma naar diens oordeel genoegzaam betalingszekerheid te verschaffen.

5. Indien de Afnemer zijn verplichtingen niet nakomt, zoals maar niet beperkt tot als gevolg van een faillissement of surseance van betaling, heeft Rockmed Pharma het recht de overeenkomst onmiddellijk en zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden onverminderd de rechten van Rockmed Pharma op schadevergoeding.

6. Indien Rockmed Pharma bij het intreden van de overmachtssituatie al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het al geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 8 Gebreken en reclame

1. Rockmed Pharma staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde producten in overeenstemming met hetgeen de Afnemer krachtens de overeenkomst redelijkerwijze mag verwachten. Mochten zich niettemin gebreken voordoen in de door Rockmed Pharma geleverde producten als gevolg van fabricage-, materiaal-, en/of verpakkingsfouten, dan zal Rockmed Pharma, de betrokken producten geheel of gedeeltelijk vervangen dan wel een redelijke prijsreductie toepassen, een en ander ter keuze en uitsluitend ter beoordeling van Rockmed Pharma. Deze garantie geldt gedurende een periode van maximaal 12 maanden dan wel zoveel korter als uit de op het product aangegeven expiratiedatum blijkt.

2. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken die optreden in of (mede) het gevolg zijn van:

 • het door (personeel van) de Afnemer niet in acht nemen van aanwijzingen of voorschriften;
 • ander gebruik dan het normale voorziene gebruik;
 • onoordeelkundig bewaren of gebruik door de Afnemer;
 • het mengen van producten dan wel gebruik van producten in een andere dan de originele staat;
 • de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van toegepaste materialen.

3. De Afnemer dient de geleverde producten meteen na ontvangst nauwkeurig te inspecteren, op straffe van verval van ieder recht op reclame en/of vervanging.

4. Een eventuele reclame met betrekking tot de hoeveelheid geleverde producten dient bij ontvangst op de aflever bon te worden aangetekend, bij gebreke waarvan de afleverbon dwingend bewijs tegen de Afnemer zal opleveren van het feit dat de juiste hoeveelheid producten zijn ontvangen en dat deze producten in goede staat verkeerden.

5. De Afnemer dient binnen 8 dagen nadat een gebrek zich na levering voordoet schriftelijk bij Rockmed Pharma te reclameren. Bij gebreke van tijdige reclame vervalt elke aanspraak op Rockmed Pharma.

6. Indien de Afnemer reclameert is hij verplicht Rockmed Pharma in de gelegenheid te stellen de producten te (laten) inspecteren om de tekortkoming vast te stellen. De Afnemer is verplicht om de producten waarover is gereclameerd ter beschikking van Rockmed Pharma te houden, op straffe van verval van ieder recht op reclame en/of vervanging.

7. Retourzending aan Rockmed Pharma van verkochte producten, is slechts toegestaan na verkrijging van de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Rockmed Pharma en indien de producten duidelijk herkenbaar zijn als zijnde een retourzending en de producten en verpakkingen zich nog in de originele staat bevinden.

8. Retourzending van producten waarvan de expiratiedatum is verstreken is niet mogelijk.

9. De producten blijven te allen tijde (ook tijdens retourzending) voor rekening en risico van de Afnemer.

10. De Afnemer dient het transport van de retourzending zelf te regelen en de hiermee gepaard gaande kosten zelf te dragen. Eventuele bijzondere verzend- en/of andere instructies van Rockmed Pharma voor de retourzendingen dienen te allen tijde in acht te worden genomen.

11. Eventuele gebreken betreffende een deel van de geleverde producten geven de Afnemer geen recht tot afkeuring of weigering van de gehele partij geleverde producten.

12. De Afnemer dient eventuele onjuistheden in facturen van Rockmed Pharma binnen 5 dagen na de factuurdatum schriftelijk aan Rockmed Pharma mede te delen, bij gebreke waarvan de Afnemer geacht wordt de factuur te hebben goedgekeurd.

13. Reclames schorten de betalingsverplichtingen van de Afnemer niet op.

14. Na constatering van een tekortkoming in een product is de Afnemer verplicht om al datgene te doen dat schade voorkomt of beperkt, eventuele onmiddellijke staking van gebruik en verhandeling daaronder uitdrukkelijk begrepen.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

1. Rockmed Pharma behoudt zich de eigendom van de geleverde en de te leveren producten voor, totdat haar vorderingen uit welke hoofde dan ook ter zake van alle geleverde en te leveren producten geheel door de Afnemer zijn voldaan, waaronder begrepen de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van een of meer overeenkomsten, met dien verstande dat de Afnemer aansprakelijkheid en risico voor het geleverde draagt vanaf het moment waarop dit te zijner beschikking is gesteld.

2. In geval in rekening-courant wordt geleverd, behoudt Rockmed Pharma zich de eigendom van de geleverde en de te leveren producten voor tot op vereffening van het eventueel ten laste van de Afnemer komend saldo.

3. Indien de Afnemer in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen, is Rockmed Pharma gerechtigd de haar toebehorende producten op kosten van de Afnemer te (laten) terughalen van de plaats waar zij zich bevinden.

4. Bij een terugvordering van goederen op basis van het eigendomsvoorbehoud is Afnemer naast de openstaande vorderingen eveneens een vergoeding verschuldigd aan Rockmed Pharma voor het gebruik dan wel het op vaarraad houden van deze goederen, welke op jaarbasis 15% van de nieuwwaarde van de geleverde goederen bedraagt.

5. De Afnemer is niet gerechtigd de nog niet betaalde producten te verpanden of de eigendom daarvan over te dragen anders dan in het kader van de normale bedrijfsuitoefening.

6. De Afnemer is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van Rockmed Pharma te bewaren.

7. De Afnemer komt jegens Rockmed Pharma geen retentierecht op de door Rockmed Pharma geleverde producten toe.

Artikel 10 Betaling

1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling van de facturen van Rockmed Pharma te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.

2. Rockmed Pharma heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of op andere wijze voor betaling zekerheid te verkrijgen.

3. Indien geen tijdige betaling wordt ontvangen, is de Afnemer zonder verdere ingebrekestelling over het factuurbedrag een rentevergoeding verschuldigd gelijk aan de wettelijke handelsrente, gerekend vanaf de vervaldag tot en met de dag van betaling. Van betaling is pas sprake vanaf het moment dat Rockmed Pharma de vrije beschikking heeft gekregen over het betaalde bedrag.

4. Alle aan de invordering verbonden kosten zijn voor rekening van de Afnemer. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het te innen bedrag met een minimum van EUR 40,-.

5. De Afnemer doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen. Rockmed Pharma is steeds bevoegd om alles wat zij aan de Afnemer schuldig is te verrekenen met wat de Afnemer en/of aan de Afnemer gelieerde ondernemingen, al dan niet opeisbaar, aan Rockmed Pharma schuldig is/zijn.

6. Het gehele factuurbedrag is onmiddellijk en integraal opeisbaar bij niet stipte betaling van een overeengekomen termijn op de vervaldag, evenals indien de Afnemer in staat van faillissement geraakt, (voorlopige) surséance van betaling vraagt, de wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP) op hem van toepassing wordt verklaard en/of wanneer enig beslag op de zaken en/of vorderingen van de Afnemer wordt gelegd. Indien een van bovengenoemde situaties intreedt, is de Afnemer gehouden Rockmed Pharma hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

7. Indien de Afnemer met enige betaling jegens Rockmed Pharma in gebreke is, heeft Rockmed Pharma het recht de verdere uitvoering van de overeenkomst en eventuele andere lopende overeenkomsten op te schorten, of deze, voor zover niet uitgevoerd, te annuleren, onverminderd het recht op schadevergoeding voor Rockmed Pharma.

8. Door de Afnemer gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van de verschuldigde kosten, vervolgens ter afdoening van de verschenen rente en daarna ter afdoening van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 11 Annulering

1. De Afnemer mag een gegeven order niet annuleren. Indien de Afnemer een gegeven order desondanks geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden alle met het oog op de uitvoering van deze order redelijkerwijs gemaakte kosten, de werkzaamheden van Rockmed Pharma en de winstderving door Rockmed Pharma, te vermeerderen met BTW, aan Rockmed Pharma te vergoeden.

Artikel 12 Advisering

1. Alle door Rockmed Pharma gegeven adviezen en door Rockmed Pharma verstrekte mededelingen en opgaven over onder meer de eigenschappen van door Rockmed Pharma te leveren producten zijn geheel vrijblijvend en worden door Rockmed Pharma verstrekt bij wijze van niet bindende informatie. Rockmed Pharma verleent terzake geen enkele garantie.

2. Voor enige directe of indirecte schade, in welke vorm en uit welke hoofde dan ook, voortvloeiende uit informatieverstrekking en/of advisering door Rockmed Pharma, is Rockmed Pharma niet aansprakelijk. De Afnemer vrijwaart Rockmed Pharma tegen alle aanspraken van derden terzake, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Rockmed Pharma.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

1. Buiten het bepaalde in artikel 8 heeft de Afnemer geen enkele aanspraak op Rockmed Pharma wegens gebreken in of met betrekking tot de door Rockmed Pharma geleverde producten. Rockmed Pharma is derhalve niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade, waaronder begrepen persoons- en zaakschade, immateriële schade, gevolgschade (gederfde inkomsten, stagnatieschade e.d.) en iedere andere schade, ontstaan door welke oorzaak ook, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet van Rockmed Pharma.

2. Rockmed Pharma is eveneens niet aansprakelijk in de hierboven bedoelde zin voor handelingen van haar werknemers of andere personen die binnen haar risicosfeer vallen, hierbij inbegrepen (grove) schuld of opzet van deze personen.

3. Schade aan producten veroorzaakt door beschadiging of vernieling van verpakking is voor rekening en risico van de Afnemer.

4. Rockmed Pharma is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:

 • het niet dan wel niet correct en/of volledig opvolgen van door haar gegeven dan wel uitdrukkelijk op de verpakkingen van producten vermelde instructies en/of gebruiksaanwijzingen;
 • het overpakken dan wel opnieuw verpakken van de producten;
 • het in een andere dan de originele staat gebruiken of door verkopen van de producten.

5. In alle gevallen waarin Rockmed Pharma gehouden is tot betaling van schadevergoeding, zal deze nooit hoger zijn dan de factuurwaarde (exclusief BTW) van de geleverde zaken in verband waarmee schade is veroorzaakt, met een maximum van EUR 454.000,- per schadegeval. Indien de schade gedekt is door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Rockmed Pharma, zal de schadevergoeding bovendien nooit hoger zijn dan het bedrag dat in het betreffende geval daadwerkelijk door de verzekeraar wordt uitgekeerd.

6. Indien Rockmed Pharma op basis van haar op dat moment bekende feiten en/of omstandigheden overgaat tot uitoefening van een opschortings- of ontbindingsrecht, terwijl nadien onherroepelijk komt vast te staan dat de uitoefening van dit recht ten onrechte is geschied, is Rockmed Pharma niet aansprakelijk en niet gehouden tot enigerlei vergoeding van schade over te gaan, behoudens in geval van opzet of grove schuld harerzijds.

7. Iedere vordering op Rockmed Pharma, tenzij deze door Rockmed Pharma is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

8. De Afnemer vrijwaart Rockmed Pharma, haar werknemers en haar voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde hulppersonen tegen iedere aanspraak van derden, aanspraken gebaseerd op productaansprakelijkheid daaronder begrepen, in verband met de uitvoering door Rockmed Pharma van de overeenkomst, ongeacht de oorzaak, alsmede tegen de daaruit voor Rockmed Pharma voortvloeiende kosten.

Artikel 14 Geheimhouding

1. Tekeningen, schema’s, modellen, computerprogramma’s en gegevens over de samenstelling van producten mogen zonder schriftelijke toestemming van Rockmed Pharma niet anders dan voor eigen gebruik worden gekopieerd terwijl zij ook niet aan derden ter inzage mogen worden gegeven.

Artikel 15 Beproeving

1. Beproeving van te leveren goederen vindt in het algemeen in de fabriek plaats volgens, gelet op de aard der goederen, gebruikelijke standaardprocedures. Beproeving van verrichte werkzaamheden geschiedt ter plaatse waar deze zijn uitgevoerd.

2. De Afnemer is slechts gerechtigd bijzondere beproevingen dan wel beproevingen elders te eisen indien zulks uitdrukkelijk is overeengekomen.

3. Indien de Afnemer bij de beproeving aanwezig wil zijn dient de Afnemer zulks tijdig van te voren mede te delen.

4. In alle daarvoor in aanmerking komende gevallen wordt een beproevingsrapport opgemaakt.

5. Indien de uitkomsten van de beproeving leiden tot de conclusie dat de te leveren goederen naar behoren functioneren c.q. de overeengekomen werkzaamheden deugdelijk zijn verricht is daarmee de beproevingsprocedure voltooid en wordt zulks vastgelegd in het verslag van de beproeving.

6. Indien de uitkomsten van de beproeving leiden tot afkeuring dient Rockmed Pharma in de gelegenheid te worden gesteld alsnog de goederen of werkzaamheden binnen een redelijke termijn opnieuw ter beproeving aan te bieden.

7. Extra kosten ten gevolge van bijzondere beproevingen, beproevingen elders dan op de normale plaats of niet aan Rockmed Pharma toe te rekenen vertragingen bij de beproeving zijn voor rekening van de Afnemer.

Artikel 16 Vertegenwoordiging

1. Indien de Afnemer namens een of meerdere anderen optreedt is hij, onverminderd de aansprakelijkheid van die anderen, tegenover Rockmed Pharma aansprakelijk als ware hij zelf Afnemer.

Artikel 17 Slotbepalingen

1. De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze voorwaarden of van overeenkomsten waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn, laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Rockmed Pharma en de Afnemer zijn gehouden bepalingen die nietig zijn of vernietigd zijn te vervangen door wel geldige bepalingen met zoveel mogelijk dezelfde strekking als de nietige of vernietigde bepaling.

2. De plaats van uitvoering wordt geacht te zijn de plaats waar Rockmed Pharma is gevestigd.

3. Op alle overeenkomsten die door Rockmed Pharma worden gesloten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

4. De werking van elk internationaal verdrag over de koop van roerende lichamelijke zaken, waarvan de werking tussen partijen kan worden uitgesloten, is niet van toepassing en wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Meer in het bijzonder wordt de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG 1980) uitdrukkelijk uitgesloten.

5. Alle geschillen tussen Rockmed Pharma en de Afnemer zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant, Nederland.

6. Van deze algemene voorwaarden is eveneens een Engelstalige versie beschikbaar welke te raadplegen is op www.rockmedpharma.nl en op verzoek zal worden toegestuurd. Bij de uitleg van deze algemene voorwaarden is de Nederlandse tekst te allen tijden van doorslaggevende betekenis.

Versie: 2020-03